Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc v těchto oblastech práva:

 • Zdravotní právo

 • Insolvenční právo

 • Ověřování pravosti podpisu

 • Advokátní úschovy

Na základě specifických požadavků klienta poskytujeme právní služby i v jiných právních oblastech.

Zastupování před soudy

 • zastupování před soudy patří k základním činnostem naší advokátní kanceláře
 • máme rozsáhlé praktické zkušenosti ze stovek soudních sporů vedených před soudy po celé České republice
 • před zahájením soudního řízení pečlivě zhodnotíme případ a upozorníme vás na rizika, která může soudní řízení přinést
 • zvážíme a předložíme vám možnosti mimosoudního vyřešení sporu, neboť soudní řízení nebývá levným ani rychlým řešením
 • upozorníme vás v případě, kdy otálení s podáním žaloby může definitivně uzavřít cestu k vymožení práva (např. promlčení, prekluze)
 • vysvětlíme vám, co vás čeká v řízení před soudem
 • poskytneme vám oporu při jednání v soudní síni
 • věnujeme maximální úsilí k ochraně vašich práv
 • klademe důraz na sledování aktuální judikatury soudů v České republice a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Vymáhání pohledávek

 • písemný, telefonický a osobní kontakt s dlužníkem
 • předžalobní výzva dlužníkovi k zaplacení
 • zprostředkování dohody o úhradě pohledávky (např. písemné uznání dluhu, splátkový kalendář)
 • podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu
 • zastupování v řízení u soudu
 • v případě sjednané rozhodčí doložky sepis návrhu na vydání rozhodčího nálezu a zastoupení před rozhodčím orgánem
 • podání návrhu na nařízení exekuce
 • jednání s exekutorem
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení
 • zastupování v průběhu insolvenčního řízení

Nemovitosti

 • poskytneme kompletní právní servis při převodu či pronájmu nemovitostí
 • upozorníme vás na rizika zprostředkovatelských a rezervačních smluv
 • vyhotovíme smluvní dokumenty jako např. kupní či darovací smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, nájemní či podnájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvu
 • ověříme podpisy na smlouvách
 • zajistíme podání příslušných dokumentů na katastrálním úřadu
 • poradíme při vyplnění daňového přiznání k dani darovací, dědické a dani z převodu nemovitostí
 • zajistíme advokátní úschovu finančních prostředků (kupní ceny, úplaty za zřízení věcného břemene apod.) na speciálním účtu a řádnou a včasnou výplatu těchto prostředků dle dohody stran
 • poskytneme vám další právní informace související s nemovitostmi a s otázkami bydlení

Náhrada škody

 • zastupování při jednáních a soudních sporech v oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem dle zákona č. 82/1998 Sb., především došlo-li ke škodě v občanském soudním řízení nebo v trestním řízení, a dále v případech, kdy bylo soudem ve správním soudnictví vydáno nezákonné rozhodnutí, jímž soud rozhodl o žalobě proti rozhodnutí územního celku v samostatné působnosti, a v případech, kdy škoda byla způsobena notářem nebo soudním exekutorem
 • zastupování při jednáních a soudních sporech v oblasti odpovědnosti z provozu motorových vozidel, odpovědnosti statutárních orgánů, odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli, v oblasti regresů zdravotních pojišťoven, v oblasti škod způsobených provozní činností, škod způsobených vadným výrobkem a v dalších oblastech

Rodinné právo

 • poradíme vám jak postupovat při rozvodu manželství a jaký druh rozvodu zvolit
 • sepíšeme žalobu o rozvod
 • sdělíme vám, jakým způsobem se dá řešit péče o děti po rozvodu
 • vyhotovíme dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu
 • vyhotovíme dohody o vypořádání majetku
 • zastoupíme vás v řízení u soudu
 • sepíšeme návrh na předběžné opatření, kterým lze předběžně nařídit, aby bylo dítě svěřeno do péče jednoho z manželů a jak má druhý manžel přispívat na výchovu dítěte
 • vyhotovíme návrh na zvýšení či snížení výživného
 • sepíšeme návrh na změnu výchovy nezletilých dětí a úpravu styku s nimi
 • zodpovíme vám dotazy týkající se určení otcovství
 • poradíme jak postupovat v případě, když nedostáváte výživné, ačkoliv ho soud stanovil
 • poskytneme právní poradenství v oblasti celého rodinného práva

Obchodní právo

 • tvorba a posuzování smluvních dokumentů (všeobecné obchodní podmínky, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o postoupení pohledávek apod.)
 • realizace nároků z porušení obchodních smluv – reklamace, náhrada škody, smluvní pokuty
 • zastupování v soudních sporech
 • zakládání společností (návrhy zakládacích listin a smluv, zajištění živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, řízení před rejstříkovým soudem, smlouvy pro členy statutárních orgánů)
 • změny společností (převody obchodních podílů, valné hromady, změny ve společnostech, změny právní formy společnosti, zvyšování a snižování základního kapitálu)
 • převzetí společnosti (převody podílů, převody majetku, koupě podniků, právní due diligence)
 • likvidace společností
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva
 • zajištění komplexního nebo částečného právního servisu
 • nekalá soutěž - klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • konkurenční doložky
 • skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, odstupné apod.)
 • poradenství ve věcech pracovního práva
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních sporech
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • odpovědnost a náhrada škody